Jakościowe badania marketingowe leków dla dzieci

Założone cele badawcze

Przeprowadzone jakościowe badanie marketingowe miało na celu uzyskanie szczegółowych danych dotyczących postrzegania przez konsumentów leków na przeziębienie oraz kaszel u dzieci. Badania przeprowadzone zostały z zastosowaniem techniki wywiadów indywidualnych pogłębionych (IDI) oraz zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI).

Założono potrzebę zobrazowania postępowania matek w zakresie leczenia dolegliwości ich dzieci, postrzegania dostępnych na rynku leków ze szczególnym wskazaniem badanego preparatu, zebranie insight'ów na temat tego rodzaju lekarstw, a także wypracowanie kilku wzorów unikatowych propozycji sprzedaży (USP ) odpowiednich do zdiagnozowanych potrzeb oraz reklam RTB odpowiadających grupom fokusowym.

Realizacja badania

Przeprowadzono 4 indywidualne wywiady pogłębione IDI z matkami w przedziałach wiekowych 25 - 40 lat, a także zogniskowane wywiady bezpośrednie FGI z matkami w mieszanych grupach wiekowych. Poruszane kwestie służyły ustaleniu wzorca zachowań w razie zachorowania dziecka, toku wyboru leku podawanego na dolegliwości, a także jego cech, które wpłynęły na wybranie konkretnego producenta. Zbadano również skuteczność reklam tego rodzaju środków, w tym zebrano insight'y na temat opakowań lekarstw.

Wyniki

Badania pozwoliły odkryć ważne cechy produktów, którymi kierują się konsumenci przy wyborze, co pozwoli w przyszłości na ich udoskonalenie. Wiedza zdobyta w toku dwustopniowej analizy wyników badań pozwoliła również wyróżnić wiele istotnych elementów promocji syropów na przeziębienie oraz kaszel, w tym sposobów, w jaki respondenci najczęściej dowiadywali się o lekach, co sądzili o reklamach i ich zawartości, dlaczego wybierali dany lek przed innymi, konkurencyjnymi. Poznano również cechy idealnego produktu, na który badani zdecydowaliby się zmienić stosowane przez siebie środki.

Finalnie, wnioski wyciągnięte z badań pozwoliły na ustalenie obecnej pozycji rynkowej produktu Zleceniodawcy oraz na skuteczne zaplanowanie dalszej ścieżki jego promowania i rozwoju. Całość badań została opisana za pomocą raportu, który krótko podsumował poszczególne etapy research'u, ukazując przy tym zdobyte informacje i wyciągnięte wnioski z pomocą czytelnych wykresów i diagramów.