Badanie losów zawodowych farmaceutów

Założone cele

Badanie zaprojektowane zostało z myślą o poznaniu i opisaniu ścieżek karier polskich farmaceutów. Założono również, że pomiary powinny dostarczyć wiarygodnych informacji na temat aktualnego statusu zawodowego i jakości życia badanych oraz pomóc ustalić jaki jest ich faktyczny poziom zadowolenia z obecnej i wcześniejszej pracy. Do badania włączono możliwie szeroką grupę farmaceutów, w tym pracowników aptek, uczelni wyższych, firm farmaceutycznych i laboratoriów naukowych.

Wnioski

Wyniki badania opracowano w formie raportu, który posłużył jako materiał dla późniejszych komunikatów medialnych. Opracowanie raportu poprzedziła wszechstronna analiza zgromadzonego materiału przeprowadzona zgodnie z zasadami statystyki opisowej. Wyniki przedstawiono w podziale na wybrane zmienne społeczno-demograficzne oraz zawodowe. Zainteresowanych szczegółowymi wnioskami z badania odsyłamy na poniższą stronę:

http://www.kierunekfarmacja.pl/artykul,23612,ile-razy-pracownik-sektora-farmaceutycznego-zmienia-miejsce-pracy.html

Realizacja

Realizację badania rynku farmaceutycznego poprzedziły konsultacje treści kwestionariusza, podczas których dostosowano jego treść do wymogów techniki badawczej. Badanie zrealizowano ostatecznie techniką wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI). Wzięło w nim udział 700 farmaceutów, dobranych z ogólnopolskiego operatu.

Na potrzeby obsługi badania, kontroli jakości pracy ankieterów i bieżącego dostępu do statystyk badania, uruchomiono dedykowaną aplikację wspomagającą pracę ankieterów utworzoną na platformie CATI-System). Realizacja badania zajęła 40 dni.