Badanie marketingowe farmaceutów

Cel badania:

Zasadniczy cel zrealizowanego badania marketingowego stanowiło ustalenie opinii i praktyk farmaceutów w kilku odrębnych obszarach obrotu aptecznego. Pierwszy z aspektów badania ukierunkowano na określenie czynników decydujących o nabyciu leków przez farmaceutów, w tym również - dodatkowych, oczekiwanych przez nich, zachęt do dokonania takiego zakupu w przyszłości.

 

Dla pogłębienia zadanego problemu, zakres przedmiotowy pomiaru poszerzono ponadto o określenie aptecznej sprzedaży leków z tzw. importu równoległego oraz o analizę porównawczą i rozpoznawalność wiodących na rynku importerów równoległych marek. Ostatni z poruszonych problemów badawczych dotyczył obrotu suplementów diety - określenia sposobów ich promocji oraz chęci posiadania przez apteki własnej linii produktów tego typu.

Efekty końcowe badania:

Finalny efekt niniejszego badania marketingowego stanowił wyczerpujący raport końcowy - ujęto w nim zbiorcze podsumowanie analiz ilościowo-jakościowych uzyskanego materiału badawczego, każdemu zagadnieniu problemowemu poświęcając odrębny rozdział.

 

Całość dokumentu sporządzono z dbałością o estetykę, zapewnienie zwięzłości i przejrzystości formy opisowej oraz z zachowaniem szczegółowej warstwy graficzno-tabelarycznej - kolorowe wykresy, diagramy, tabele wykorzystano do zobrazowania najistotniejszych zagadnień.

 

Wypracowane w raporcie wnioski i rekomendacje umożliwiły udoskonalenie oferty handlowej w zakresie bardziej konkurencyjnej sprzedaży na polskim rynku leków sprowadzanych w ramach importu równoległego.

Realizacja badania:

W związku z rozbudowanym zakresem przedmiotowym, badanie marketingowe zrealizowano w dwóch dopełniających się i następujących po sobie etapach - jakościowym i ilościowym.

 

Badania farmaceutów

 

W ramach wykazującego charakter eksploracyjny komponentu jakościowego przeprowadzono jeden zogniskowany wywiad grupowy (FGI) z kierownikami 7 aptek, a także 5 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z właścicielami aptek indywidualnych. Przy rekrutacji respondentów do wywiadów fokusowych kierowano się wieloletnim doświadczeniem kierowniczym badanych oraz wysokim dziennym obrotem zarządzanych placówek.

 

Dane pozyskane w toku ogółu wywiadów posłużyły opracowaniu kwestionariusza, jaki wykorzystano w ramach późniejszego pomiaru ilościowego - tę część badania przeprowadzono z udziałem przedstawicieli aptek odpowiedzialnych za ostateczny wybór kontrahentów przy zakupie leków. Ostatecznie, drogą wspomaganych komputerowo, wywiadów kwestionariuszowych (CATI) przebadano 374 farmaceutów.